MUI全接触:混合APP开发框架MUI深入解读

MUI详细教学视频全接触,一次掌握手机开发。MUI是一套前端框架,由DCLOUD公司研发而成,提供大量H5和js语言组成的组件,大大提高了开发效率,可以用于开发web端应用、web app等应用。

课程目录:
01 MUI 全接触(一)
01 MUI 介绍、新项目创建、 基础布局1.mp4
01 MUI 介绍、新项目创建、 基础布局2.mp4
02 MUI – accordion(折叠面板)、button.mp4
03 MUI – actionsheet(操作表)、badge1.mp4
03 MUI – actionsheet(操作表)、badge2.mp4
04 MUI – 复选框、单选框、使用js获取选择值1.mp4
04 MUI – 复选框、单选框、使用js获取选择值2.mp4
05 MUI – datepicker(时间选择器)1.mp4
05 MUI – datepicker(时间选择器)2.mp4
05 MUI – datepicker(时间选择器)3.mp4

02 MUI 全接触(二)
01 MUI – dialog对话框、ipnut (表单)1.mp4
01 MUI – dialog对话框、ipnut (表单)2.mp4
01 MUI – dialog对话框、ipnut (表单)3.mp4
01 MUI – dialog对话框、ipnut (表单)4.mp4
02 MUI – slide(轮播组件)1.mp4
02 MUI – slide(轮播组件)2.mp4
02 MUI – slide(轮播组件)3.mp4
03 MUI – list(列表图文列表).mp4
04 MUI – progressbar、滑块及switch1.mp4
04 MUI – progressbar、滑块及switch2.mp4
04 MUI – progressbar、滑块及switch3.mp4
05 MUI – cardview、mask(遮罩蒙版)1.mp4
05 MUI – cardview、mask(遮罩蒙版)2.mp4

03 MUI 全接触(三)
01 MUI – 窗口管理及窗口之间的数据传递1.mp4
01 MUI – 窗口管理及窗口之间的数据传递2.mp4
01 MUI – 窗口管理及窗口之间的数据传递3.mp4
01 MUI – 窗口管理及窗口之间的数据传递4.mp4
01 MUI – 窗口管理及窗口之间的数据传递5.mp4
02 MUI – 事件管理及自定义事件详解1.mp4
02 MUI – 事件管理及自定义事件详解2.mp4
02 MUI – 事件管理及自定义事件详解3.mp4
02 MUI – 事件管理及自定义事件详解4.mp4
02 MUI – 事件管理及自定义事件详解5.mp4
03 APP与服务器之间的交互原理、MUI Ajax1.mp4
03 APP与服务器之间的交互原理、MUI Ajax2.mp4
03 APP与服务器之间的交互原理、MUI Ajax3.mp4
03 APP与服务器之间的交互原理、MUI Ajax4.mp4

MUI全接触:混合APP开发框架MUI深入解读-百万资源网
MUI全接触:混合APP开发框架MUI深入解读
此内容为付费资源,请付费后查看,所有资源均可通过百度网盘下载,如失效请联系客服!
88积分 (充值10元=100积分)
付费资源
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞6 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片